Preguntes freqüents

Us recordem que moltes de les consultes generals sobre les activitats de lleure les podeu trobar a l’espai web habitual.

RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE SALUT

Hi ha limitació d'edat per a fer activitats d'educació en el lleure?

Actualment no  hi ha cap limitació d’edat per poder fer activitats d’educació en el lleure.

 

Hi poden participar infants, adolescents i joves d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional, és a dir, fins als 18 anys.

De quants participants han de ser els grups de convivència?

Els grups han de ser com a màxim de 10 participants, sense comptar la persona dirigent que se’n fa càrrec. Aquest nombre màxim per grup s’aplica tant a les activitats d’interior com a les que es fan a l’exterior.

Es poden fer sortides i excursions fora de la comarca amb pernoctació?

Sí. Està permès fer sortides i excursions fora de la comarca i que incloguin pernoctació. Si inclou 2 o més nits cal notificar-la, d’acord amb el què estableix el Decret 267/2016.

ASPECTES ORGANITZATIUS DE LES ACTIVITATS

De quina mida han de ser els grups de convivència a les activitats?

Mentre no hi hagi cap Resolució de Salut que estableixi un grup bombolla especial, els grups de convivència poden ser de la mida que indica el document de criteris de prevenció per a les activitats d’educació en el lleure.

 

En els casals d’estiu, el grup de convivència pot ser com a màxim de 24 participants, mentre que en les colònies i campaments, pot arribar a 30 participants. En qualsevol cas, pels avantatges organitzatius i pedagògics que suposa, així com per facilitar la traçabilitat i les mesures d’aïllament que calgui prendre, la recomanació general és que el grup de convivència sigui d’entre 10 i 14 participants.

 

Pel que fa al tràmit de la notificació de l’activitat, el límit de 24 o 30 no afecta al total de participants que s’indiquin en una notificació, sinó que es refereix a l’organització interna de l’activitat en grups de convivència reduïts.

 

Això implica, per exemple, que en una mateixa instal·lació juvenil hi pot haver més d’un grup de convivència, sempre i quan es garanteixi que no hi haurà contacte entre els participants de grups diferents.

 

Tanmateix, aquesta resposta es refereix al concepte “grup de convivència”. La ràtio de dirigent/participant ha de ser la que estableix el Decret 267/2016.

Quina és la ràtio dirigent/participant que s’ha de complir?

Independent del nombre d’infants establert en el grup de convivència, la ràtio dirigents/participant (així com la proporció de titulacions d’aquestes persones dirigents) ha de ser la que estableix el Decret 267/2016, reflectida en la infografia.

Què passa si el monitor/a d’un grup de convivència s’ha d’absentar per atendre una situació excepcional, com ara per acompanyar un participant al metge?

En aquest cas (i si el grup de convivència només té un monitor assignat), un dirigent d’un altre grup de convivència es pot fer càrrec dels 2 grups (el seu i el de l’altre dirigent que s’ha hagut d’absentar momentàniament) només durant el temps mínim imprescindible i usant mascareta.

Com calcular l'aforament a les activitats d'educació en el lleure en llocs tancats

Per a calcular l’aforament a les activitats d’educació en el lleure en llocs tancats, s’ha de tenir en compte que l’espai personal recomanat actualment és de 2,5 m2. Per a calcular aquest espai, només es poden tenir en compte les zones que estan sota cobert, per si cal aixoplugar-se, de manera que els patis i altres recintes exteriors no compten.

PREVENCIÓ I SEGURETAT A LES ACTIVITATS

La persona responsable de prevenció i higiene pot formar de l’equip de dirigents?

Sí, pot ser una persona membre de l’equip de dirigents i preferiblement diferent de la persona responsable de l’activitat.

És obligatori que els infants estiguin vacunats per a poder participar a les activitats?

És altament recomanable que els infants estiguin vacunats i tinguin el calendari vacunal al dia.

Quantes persones responsables de prevenció i higiene hi ha d’haver en una activitat?

El nombre mínim de persones responsables de prevenció i higiene és d’una per activitat. S’entén per “activitat” la definició que en fa el Decret 267/2016, a l’article 2.

De tota manera, en el cas d’activitats amb grups molt nombrosos, és recomanable que n’hi hagi una persona responsable de prevenció i higiene més per cada 30 participants.

Si tenim sospites d’un cas de possible contagi amb simptomatologia compatible i no se li ha fet la prova, cal aïllar al grup i anul·lar el casal de vacances amb aquell grup de convivència?

En el moment en què detectem un infant o jove amb simptomatologia compatible amb la COVID19, demanem a la família que el vingui a recollir i es posi en contacte amb el seu centre d’atenció primària per a confirmar o descartar el diagnòstic. La resta d’infants del grup de convivència finalitzaran la jornada del casal evitant el contacte amb la resta de grups i no es reincorporaran fins que arribi la confirmació que el resultat ha estat negatiu. Si fos positiu, des del Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària) es posarien en contacte amb les persones responsables de l’activitat.

Si es detecta un cas positiu de COVID19 en una persona convivent o pròxima a un infant participant o a un adult de l’equip de dirigents, cal confinar tot el grup de convivència?

No, si l’infant o adult de la unitat familiar afectada no ha presentat símptomes i no ha assistit a l’activitat des de l’inici dels símptomes de la persona convivent. Aquest infant o adult s’ha de quedar a casa en quarantena durant 14 dies. Si acaba desenvolupant la malaltia, des del Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària) es donaran les indicacions a seguir en cas que sigui necessari.

En quins casos caldrà anul·lar l’activitat per a un grup de convivència?

Quan ens trobem davant un cas positiu de COVID19 o quan ho indiqui el Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària).

EQUIP DE DIRIGENTS

Quants monitor/es hi ha d’haver per cada grup de convivència (màxim 10 participants)

La ràtio mínima que estableix el Decret d’activitats és d’un/a monitor/a per grup de convivència, però no hi ha cap obstacle perquè n’hi hagi 2 o més sempre que estiguin sempre amb el mateix grup de convivència.

Què passa si el monitor/a d’un grup de convivència s’ha d’absentar per atendre una situació excepcional, com ara per acompanyar un participant al metge?

En aquest cas (i si el grup de convivència només té un monitor assignat), un dirigent d’un altre grup de convivència es pot fer càrrec dels 2 grups (el seu i el de l’altre dirigent que s’ha hagut d’absentar momentàniament) només durant el temps mínim imprescindible i usant mascareta.

TRÀMITS, DOCUMENTACIÓ I ASPECTES LEGALS

He de demanar autoritzacions o validacions excepcionals per a poder fer una activitat d’educació en el lleure aquest estiu?

No. Només s’han de fer els dos tràmits següents:

 

• Notificar l’activitat a la Direcció General de Joventut com s’ha fet fins ara emplenant el formulari electrònic de notificació d’activitats
• Signar, a més, una declaració responsable conforme l’entitat organitzadora compleix un seguit de requisits de prevenció que s’estableixen en els protocols específics.

 

Procediment de comprovació de símptomes en els casals de vacances

La família (pare, mare o tutor legal) de l’infant que participa en un casal de vacances ha de comprovar diàriament el seu estat de salut prenent com a referència el Llistat de comprovació de símptomes i, en el moment d’entrada de l’infant al casal, declarar verbalment que ho han fet, però no cal que mostrin el llistat ni cap document.

 

En base a aquesta declaració verbal de la família, la persona encarregada de la recepció només ha d’anotar a la Graella de registre de comprovació de símptomes que, efectivament, s’ha fet la comprovació. Aquest registre s’ha de mantenir actualitzat diàriament i conservar a l’expedient intern de l’entitat organitzadora. Podeu trobar un model dels documents esmentats a l’apartat de Protocols, guies i models d’aquesta pàgina web.