banner portada

Preguntes freqüents

Us recordem que moltes de les consultes generals sobre les activitats de lleure les podeu trobar a l’espai web habitual.

RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE SALUT

Hi ha limitació d'edat per a fer activitats d'educació en el lleure?

Actualment no  hi ha cap limitació d’edat per poder fer activitats d’educació en el lleure.

 

Hi poden participar infants, adolescents i joves d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional, és a dir, fins als 18 anys.

De quants participants han de ser els grups de convivència?

Actualment la limitació dels grups de convivència és la que s’estableix en el document Criteris per a desenvolupar les activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per covid-19 i que s’explica en l’apartat següent “ASPECTES ORGANITZATIUS DE LES ACTIVITATS”

Es poden fer sortides i excursions fora de la comarca amb pernoctació?

Sí. Està permès fer sortides i excursions fora de la comarca i que incloguin pernoctació. Si inclou 2 o més nits cal notificar-la, d’acord amb el què estableix el Decret 267/2016.

ASPECTES ORGANITZATIUS DE LES ACTIVITATS

De quina mida han de ser els grups de convivència a les activitats?

Mentre no hi hagi cap Resolució de Salut que estableixi un grup bombolla especial, els grups de convivència poden ser de la mida que indica el document de criteris de prevenció per a les activitats d’educació en el lleure.

 

En els casals d’estiu, el grup de convivència pot ser com a màxim de 24 participants, mentre que en les colònies i campaments, pot arribar a 30 participants. En qualsevol cas, pels avantatges organitzatius i pedagògics que suposa, així com per facilitar la traçabilitat i les mesures d’aïllament que calgui prendre, la recomanació general és que el grup de convivència sigui d’entre 10 i 14 participants.

 

Pel que fa al tràmit de la notificació de l’activitat, el límit de 24 o 30 no afecta al total de participants que s’indiquin en una notificació, sinó que es refereix a l’organització interna de l’activitat en grups de convivència reduïts.

 

Això implica, per exemple, que en una mateixa instal·lació juvenil hi pot haver més d’un grup de convivència, sempre i quan es garanteixi que no hi haurà contacte entre els participants de grups diferents.

 

Tanmateix, aquesta resposta es refereix al concepte “grup de convivència”. La ràtio de dirigent/participant ha de ser la que estableix el Decret 267/2016.

Quina és la ràtio dirigent/participant que s’ha de complir?

Independent del nombre d’infants establert en el grup de convivència, la ràtio dirigents/participant (així com la proporció de titulacions d’aquestes persones dirigents) ha de ser la que estableix el Decret 267/2016, reflectida en la infografia.

Què passa si el monitor/a d’un grup de convivència s’ha d’absentar per atendre una situació excepcional, com ara per acompanyar un participant al metge?

En aquest cas (i si el grup de convivència només té un monitor assignat), un dirigent d’un altre grup de convivència es pot fer càrrec dels 2 grups (el seu i el de l’altre dirigent que s’ha hagut d’absentar momentàniament) només durant el temps mínim imprescindible i usant mascareta.

Com calcular l'aforament a les activitats d'educació en el lleure en llocs tancats

Per a calcular l’aforament a les activitats d’educació en el lleure en llocs tancats, s’ha de tenir en compte que l’espai personal recomanat actualment és de 2,5 m2. Per a calcular aquest espai, només es poden tenir en compte les zones que estan sota cobert, per si cal aixoplugar-se, de manera que els patis i altres recintes exteriors no compten.

PREVENCIÓ I SEGURETAT A LES ACTIVITATS

La persona responsable de prevenció i higiene pot formar de l’equip de dirigents?

Sí, pot ser una persona membre de l’equip de dirigents i preferiblement diferent de la persona responsable de l’activitat.

És obligatori que els infants estiguin vacunats per a poder participar a les activitats?

És altament recomanable que els infants estiguin vacunats i tinguin el calendari vacunal al dia.

Quantes persones responsables de prevenció i higiene hi ha d’haver en una activitat?

El nombre mínim de persones responsables de prevenció i higiene és d’una per activitat. S’entén per “activitat” la definició que en fa el Decret 267/2016, a l’article 2.

De tota manera, en el cas d’activitats amb grups molt nombrosos, és recomanable que n’hi hagi una persona responsable de prevenció i higiene més per cada 30 participants.

Si es detecta un cas positiu de COVID19 en una persona convivent o pròxima a un infant participant o a un adult de l’equip de dirigents, cal confinar tot el grup de convivència?

No, si l’infant o adult de la unitat familiar afectada no ha presentat símptomes i no ha assistit a l’activitat des de l’inici dels símptomes de la persona convivent. Aquest infant o adult s’ha de quedar a casa en quarantena durant 14 dies. Si acaba desenvolupant la malaltia, des del Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària) es donaran les indicacions a seguir en cas que sigui necessari.

En quins casos caldrà anul·lar l’activitat per a un grup de convivència?

Quan ens trobem davant un cas positiu de COVID19 o quan ho indiqui el Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària).

EQUIP DE DIRIGENTS

Quants monitor/es hi ha d’haver per cada grup de convivència

La ràtio mínima que estableix el Decret d’activitats és d’un/a monitor/a per grup de convivència, però no hi ha cap obstacle perquè n’hi hagi 2 o més sempre que estiguin sempre amb el mateix grup de convivència.

Què passa si el monitor/a d’un grup de convivència s’ha d’absentar per atendre una situació excepcional, com ara per acompanyar un participant al metge?

En aquest cas (i si el grup de convivència només té un monitor assignat), un dirigent d’un altre grup de convivència es pot fer càrrec dels 2 grups (el seu i el de l’altre dirigent que s’ha hagut d’absentar momentàniament) només durant el temps mínim imprescindible i usant mascareta.

TRÀMITS, DOCUMENTACIÓ I ASPECTES LEGALS

He de demanar autoritzacions o validacions excepcionals per a poder fer una activitat d’educació en el lleure aquest estiu?

No. Només s’han de fer els dos tràmits següents:

 

• Notificar l’activitat a la Direcció General de Joventut com s’ha fet fins ara emplenant el formulari electrònic de notificació d’activitats
• Signar, a més, una declaració responsable conforme l’entitat organitzadora compleix un seguit de requisits de prevenció que s’estableixen en els protocols específics.

 

Comprovació de símptomes

Durant l’estiu del 2021, no serà necessari utilitzar la graella de registre de comprovació de símptomes de manera sistemàtica com es va fer l’estiu passat. Quan un infant o adolescent es trobi malament, caldrà valorar la presència de símptomes (vegeu el Llistat de comprovació de símptomes en activitats d’educació en el lleure) i, només en aquest cas, sí que se li haurà de prendre la temperatura.

 

Per tant, no serà necessari prendre la temperatura diàriament als participants a les activitats, si es troben bé, però sí que caldrà disposar d’un termòmetre i conèixer el punt de tall a partir del qual es considera que la temperatura presa en un cas sospitós podria ser compatible amb un quadre de Covid-19.

 

Llistat de comprovació de símptomes en activitats d’educació en el lleure

Llistat de comprovació de símptomes per a famílies