Preguntes freqüents

 

Tots els elements, dubtes o circumstàncies no incloses ni previstes en els protocols i que tampoc poden estar definits en el document de criteris generals, hauran de ser interpretats per cada entitat organitzadora, entenent que els diferents protocols no poden abastar totes les situacions que es puguin donar. Es tracta d‘elements que, per la seva naturalesa, tenen un caràcter particular i específic de l’activitat.

 

En tot cas, no cal insistir en la necessitat de complir les diferents normatives i prescripcions sectorials que hi pugui haver en determinades situacions, així com també la normativa de referència ordinària.

 

Pel que fa a aquesta secció de Preguntes freqüents, s’anirà enriquint a partir dels principals dubtes que ens aneu plantejant i que la seva resposta tingui una utilitat general.

 

Per facilitar la consulta de les preguntes, s’han agrupat pels temes següents:

 

• Equip de dirigents
• Aspectes organitzatius de les activitats: distribució d’espais, desplaçaments, altres aspectes específics d’algunes activitats
• Salut i seguretat: aspectes relacionats amb les noves mesures de prevenció en l’àmbit de la salut i la seguretat a les activitats
• Tràmits, documentació i aspectes legals

 

Finalment, us recordem que moltes de les consultes generals sobre les activitats de lleure les podeu trobar a l’espai web habitual.

 

EQUIP DE DIRIGENTS

Quants monitor/es hi ha d’haver per cada grup de convivència (màxim 10 participants)

La ràtio mínima que estableix el Decret d’activitats és d’un/a monitor/a per grup de convivència, però no hi ha cap obstacle perquè n’hi hagi 2 o més sempre que estiguin sempre amb el mateix grup de convivència.

Què passa si el monitor/a d’un grup de convivència s’ha d’absentar per atendre una situació excepcional, com ara per acompanyar un participant al metge?

En aquest cas (i si el grup de convivència només té un monitor assignat), un dirigent d’un altre grup de convivència es pot fer càrrec dels 2 grups (el seu i el de l’altre dirigent que s’ha hagut d’absentar momentàniament) només durant el temps mínim imprescindible i usant mascareta.

ASPECTES ORGANITZATIUS DE LES ACTIVITATS

Com calcular l'aforament a les activitats d'educació en el lleure en llocs tancats

Per a calcular l’aforament a les activitats d’educació en el lleure en llocs tancats, s’ha de tenir en compte que l’espai personal recomanat actualment és de 2,5 m2. Per a calcular aquest espai, només es poden tenir en compte les zones que estan sota cobert, per si cal aixoplugar-se, de manera que els patis i altres recintes exteriors no compten.

SALUT I SEGURETAT A LES ACTIVITATS

La persona responsable de prevenció i higiene pot formar de l’equip de dirigents?

Sí, pot ser una persona membre de l’equip de dirigents. No cal que sigui una persona més. Si és així, però, també haurà d’atendre el seu propi grup de convivència (com a màxim 10 participants).

Sobre la obligatorietat de que els infants estiguin vacunats per a poder participar a les activitats

És altament recomanable que els infants estiguin vacunats i tinguin el calendari vacunal al dia.

Quantes persones responsables de prevenció i higiene hi ha d’haver en una activitat?

El nombre mínim de persones responsables de prevenció i higiene és d’una per activitat. S’entén per “activitat” la definició que en fa el Decret 267/2016, a l’article 2.

De tota manera, en el cas d’activitats amb grups molt nombrosos, és recomanable que n’hi hagi una persona responsable de prevenció i higiene més per cada 30 participants.

Si tenim sospites d’un cas de possible contagi amb simptomatologia compatible i no se li ha fet la prova, cal aïllar al grup i anul·lar el casal de vacances amb aquell grup de convivència?

En el moment en què detectem un infant o jove amb simptomatologia compatible amb la COVID19, demanem a la família que el vingui a recollir i es posi en contacte amb el seu centre d’atenció primària per a confirmar o descartar el diagnòstic. La resta d’infants del grup de convivència finalitzaran la jornada del casal evitant el contacte amb la resta de grups i no es reincorporaran fins que arribi la confirmació que el resultat ha estat negatiu. Si fos positiu, des del Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària) es posarien en contacte amb les persones responsables de l’activitat.

Si es detecta un cas positiu de COVID19 en una persona convivent o pròxima a un infant participant o a un adult de l’equip de dirigents, cal confinar tot el grup de convivència?

No, si l’infant o adult de la unitat familiar afectada no ha presentat símptomes i no ha assistit a l’activitat des de l’inici dels símptomes de la persona convivent. Aquest infant o adult s’ha de quedar a casa en quarantena durant 14 dies. Si acaba desenvolupant la malaltia, des del Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària) es donaran les indicacions a seguir en cas que sigui necessari.

En quins casos caldrà anul·lar l’activitat per a un grup de convivència?

Quan ens trobem davant un cas positiu de COVID19 o quan ho indiqui el Sistema Sanitari (Salut Pública o Atenció Primària).

TRÀMITS, DOCUMENTACIÓ I ASPECTES LEGALS

He de demanar autoritzacions o validacions excepcionals per a poder fer una activitat d’educació en el lleure aquest estiu?

No. Només s’han de fer els dos tràmits següents:

 

• Notificar l’activitat a la Direcció General de Joventut com s’ha fet fins ara emplenant el formulari electrònic de notificació d’activitats
• Signar, a més, una declaració responsable conforme l’entitat organitzadora compleix un seguit de requisits de prevenció que s’estableixen en els protocols específics.

 

He d'el·laborar un pla de confinament i un protocol de comunicació amb Salut Pública?

No. Les entitats no han d’el·laborar aquests documents ni incorporar-los al seu expedient, sinó que només han de tenir en compte les indicacions que dona el Departament de Salut en el document “Pla d’actuació davant de cas sospitós (Pla de confinament)”, que es troba a l’apartat de Protocols, guies i models d’aquesta web.

Expedient intern d'acreditació d'adopció de les mesures: què és i quins documents el formen

L’expedient intern de l’acreditació de les mesures, tal com es defineix en els protocols específics de les activitats, es tracta d’un compendi de documents que acrediten que l’entitat organitzadora compleix les mesures extraordinàries per a l’estiu 2020 en diversos aspectes de l’activitat. Així doncs, a més de la documentació obligatòria que ja estableix l’article 12 del Decret 267/2016, les entitats organitzadores (o en alguns casos la instal·lació que acull l’activitat) han de disposar durant l’activitat d’un expedient format bàsicament pels documents següents:

  • Programa general de l’activitat: en aquest document, ja previst al Decret 267/2016, s’ha d’incorporar l’experiència del COVID-19 en el disseny educatiu de les activitats.
  • Document d’organització de grups, identificant les dades de contacte i les persones referents. Hi ha de figurar també la persona o persones responsables de prevenció i i higiene.
  • Declaració responsable de l’entitat organitzadora (que substitueix l’enviament dels protocols a l’Administració).
  • Graella de comprovació de símptomes, actualitzada diàriament.
  • Graelles de neteja i desinfecció d’espais, acualitzades diàriament.

Procediment de comprovació de símptomes en els casals de vacances

La família (pare, mare o tutor legal) de l’infant que participa en un casal de vacances ha de comprovar diàriament el seu estat de salut prenent com a referència el Llistat de comprovació de símptomes i, en el moment d’entrada de l’infant al casal, declarar verbalment que ho han fet, però no cal que mostrin el llistat ni cap document.

 

En base a aquesta declaració verbal de la família, la persona encarregada de la recepció només ha d’anotar a la Graella de registre de comprovació de símptomes que, efectivament, s’ha fet la comprovació. Aquest registre s’ha de mantenir actualitzat diàriament i conservar a l’expedient intern de l’entitat organitzadora. Podeu trobar un model dels documents esmentats a l’apartat de Protocols, guies i models d’aquesta pàgina web.

TEMES VINCULATS A LA RESPONSABILITAT DE PREVENCIÓ I HIGIENE

 
Veure document adjunt