Prevenció i seguretat a les activitats

Guies sobre prevenció i higiene

Comprovació de símptomes

Model elaborat per la Direcció General de Joventut de Declaració Responsable que obligatòriament haurà de signar el pare, mare o tutor de l’infant participant a l’activitat. Preferiblement s’hauria de fer en el moment de la inscripció i, en tot cas, sempre abans de l’inici de l’activitat. Aquest model té el contingut mínim obligatori, si bé les entitats organitzadores el poden completar en funció de les seves necessitats i les característiques de la seva activitat.