Prevenció i seguretat a les activitats

Guies sobre prevenció i higiene

Comprovació de símptomes

Per protecció de dades, en el llistat de comprovació de símptomes no s’ha de posar el nom de l’infant. Només s’ha de consignar a la graella de registre que, efectivament, se n’ha fet la comprovació.

En els casals d’estiu, la comprovació de símptomes l’han de fer les famílies i, en el moment d’entrada de l’infant al casal, declarar verbalment que l’han feta. D’acord amb la declaració verbal la de la família, es farà l’anotació a la graella de registre.

En les colònies, l’equip de dirigents farà diàriament el control de símptomes (en base al llistat) i la presa de la temperatura als infants participants. Un cop feta la comprovació, l’anotarà a la graella de registre.

Model elaborat per la Direcció General de Joventut de Declaració Responsable que obligatòriament haurà de signar el pare, mare o tutor de l’infant participant a l’activitat. Preferiblement s’hauria de fer en el moment de la inscripció i, en tot cas, sempre abans de l’inici de l’activitat. Aquest model té el contingut mínim obligatori, si bé les entitats organitzadores el poden completar en funció de les seves necessitats i les característiques de la seva activitat.