banner portada

Prevenció i seguretat a les activitats

Criteris generals

  • Novetats en l’ús de la mascareta a les activitats de lleure d’estiu en relació amb la publicació del Reial Decret-llei 13/2021, de 24 de juny:
    • A l’interior: Els infants i joves han de seguir fent ús de la mascareta en els espais interiors seguint les mateixes indicacions establertes fins ara.
    • A l’exterior: Es podrà prescindir de la mascareta quan es pugui mantenir la distància d’1,5 metres entre infants i/o joves i també quan les activitats es realitzin entre persones del mateix grup de convivència (encara que no es pugui mantenir la distància).

  • Criteris per a desenvolupar les activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per covid-19

Guies sobre prevenció i higiene

Comprovació de símptomes

Model elaborat per la Direcció General de Joventut de Declaració Responsable que obligatòriament haurà de signar el pare, mare o tutor de l’infant participant a l’activitat. Preferiblement s’hauria de fer en el moment de la inscripció i, en tot cas, sempre abans de l’inici de l’activitat. Aquest model té el contingut mínim obligatori, si bé les entitats organitzadores el poden completar en funció de les seves necessitats i les característiques de la seva activitat.