Protocols, guies i models:

prevenció i seguretat

Tots els protocols, guies i models de declaracions de seguretat per garantir la salut dels participants.

 

ES CONFIRMA QUE ACTUALMENT SÓN VIGENTS I APLICABLES i no entren en contradicció amb la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost.

 

Nota important: S’entén que totes les distàncies de seguretat de 2 metres que estableixen els protocols, les guies i els models publicats aquí abans de l’11 de juny fan referència a la nova distància de seguretat d’1,5 metres que recull el capítol II del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny.

Models de formularis

 

Descarrega’t els models de formularis que se citen als protocols.

 

Graella per a la planificació de la neteja i desinfecció d’espais on es fan activitats d’educació en el lleure ico_pdf [0,1Mb]

 
Declaració responsable famílies [0,1Mb]
Aquest és el model base que ha preparat la Direcció General de Joventut de Declaració Responsable que obligatòriament haurà de signar el pare/mare/tutor de l’infant participant a l’activitat. Preferiblement s’hauria de fer en el moment de la inscripció i, en tot cas, sempre abans de l’inici de l’activitat. Aquest model té el contingut mínim obligatori, si bé les entitats organitzadores el poden completar en funció de les seves necessitats i les característiques de la seva activitat.
 
Graella registre comprovació de símptomes. [0,1Mb]
Llistat de comprovació de símptomes. ico_pdf [0,1Mb]
Per protecció de dades, en el llistat de comprovació de símptomes no s’ha de posar el nom de l’infant. Només s’ha de consignar a la graella de registre que, efectivament, s’ha fet l’esmentada comprovació.
En el cas dels Casals d’Estiu la comprovació l’han de fer les famílies i, en el moment d’entrada de l’infant al casal, declarar verbalment que l’han fet. En base a aquesta declaració verbal la de la família, s’anotarà a la “Graella de Registre”.
En el cas de les Colònies, l’equip de dirigents farà diàriament el control de símptomes (en base al llistat) i la presa de la temperatura als infants participants. Un cop fet, ho anotarà a la “Graella de Registre.”